قیمت ورق گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت ( MM ) حالت ابعاد ( M ) کارخانه محل تحویل قیمت ( ریال)
1 0.2 رول 1000 امارات کاشان / تهران 4560
2 0.22 رول 1000 امارات کاشان / تهران 4370
3 0.25 رول 1000 امارات کاشان / تهران 4330
4 0.38 رول 1000 امارات کاشان / تهران 4160
5 0.58 رول 1000 امارات کاشان / تهران 3730
6 1.5 رول 1000 امارات کاشان / تهران 3730
7 1.5 رول 1250 امارات کاشان / تهران 3730
8 2 رول 1000 امارات کاشان / تهران 3880
9 2 رول 1250 امارات کاشان / تهران 3880
10 2.5 رول 1000 امارات کاشان / تهران 3980
11 2.5 رول 1250 امارات کاشان / تهران 3980
بالا