قیمت ورق گالوانیزه اسار هند

ردیف ضخامت ( MM ) حالت ابعاد ( M ) کارخانه محل تحویل قیمت ( ریال)
1 0.55 رول 1000 اسار هند کاشان / تهران 3830
2 0.55 رول 1250 اسار هند کاشان / تهران 3830
3 2 رول 1000 اسار هند کاشان / تهران 3940
4 2 رول 1250 اسار هند کاشان / تهران 3940
5 2.5 رول 1000 اسار هند کاشان / تهران 3970
6 2.5 رول 1250 اسار هند کاشان / تهران 3970
7 3 رول 1000 اسار هند کاشان / تهران 3940
8 3 رول 1250 اسار هند کاشان / تهران 3940
بالا