قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت ( MM ) حالت ابعاد ( M ) کارخانه قیمت ( ریال)
1 0.38 رول 1000 روی اندود 4095
2 0.43 رول 1000 روی اندود 3990
3 0.45 رول 1000 روی اندود 3890
4 0.45 رول 1250 روی اندود 3890
5 0.48 رول 1000 روی اندود 3860
6 0.48 رول 1250 روی اندود 3820
7 0.58 رول 1000 روی اندود 3790
8 0.58 رول 1250 روی اندود 3790
9 0.68 رول 1000 روی اندود 3680
10 0.68 رول 1250 روی اندود 3680
11 0.78 رول 1000 روی اندود 3680
12 0.88 رول 1000 روی اندود 3680
13 0.88 رول 1250 روی اندود 3680
14 0.98 رول 1250 روی اندود 3690
بالا