قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت ( MM ) حالت ابعاد ( M ) کارخانه محل تحویل قیمت ( ریال)
1 0.5 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3765
2 0.5 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3755
3 0.55 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3700
4 0.6 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3725
5 0.6 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3695
6 0.7 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3685
7 0.7 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3685
8 0.8 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3700
9 0.8 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3715
10 0.9 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3670
11 0.9 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3670
12 1 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3665
13 1 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3665
14 1.2 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3675
15 1.2 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3685
16 1.25 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان تماس بگیرید
17 1.25 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان تماس بگیرید
18 1.5 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3675
19 1.5 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3675
20 2 رول 1000 تاراز چهارمحال کاشان 3705
21 2 رول 1250 تاراز چهارمحال کاشان 3705
بالا