قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیف ضخامت ( MM ) حالت ابعاد ( M ) کارخانه محل تحویل قیمت ( ریال)
1 0.4 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3945
2 0.5 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3755
3 0.5 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3785
4 0.6 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3735
5 0.6 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3705
6 0.7 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3695
7 0.7 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3700
8 0.8 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3690
9 0.8 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3680
10 0.9 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3680
11 0.9 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3685
12 1 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3685
13 1 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3695
14 1.25 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3695
15 1.25 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3695
16 1.5 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3685
17 1.5 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3695
18 2 رول 1000 شهرکرد انبار اصفهان 3725
19 2 رول 1250 شهرکرد انبار اصفهان 3725
بالا